Potted Plants: Pickerel, White: Pontederia cordata alba